assหน้าหลัก สมัครเรียน งานประกันคุณภาพ         MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
ssww  
 ปรัชญาวิทยาลัย  
11
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

“คุณภาพ  คุณธรรม”
คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
คุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน รักความยุติธรรม

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาชีพ   เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

 
เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
 

เอกลักษณ์วิทยาลัย

ภูมิทัศน์เด่น เน้นทักษะวิชาชีพ

 

อัตลักษณ์วิทยาลัย

ทักษะดี มีจิตอาสา

 

นโยบายหลัก ๔ ประการของวิทยาลัย คือ
๑. ด้านวิชาการ เข้มงวดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์จากของจริง ดูแลเอาใจใสใกล้ชิด
๒. ด้านปกครอง เข้มงวดระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การป้องปรามสิ่งเสพติด
๓. ด้านกิจกรรม เสริมสร้างความมีน้ำใจ มีจิตอาสา สร้างสรรค์กิจกรรม ปลูกฝังการออกกำลังกาย
๔. ด้านชุมชน เข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  สร้างภาพพจน์สู่สายตาภายนอก ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ

 

เป้าหมาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐานและ     “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถสนองความต้องการของสังคมโดยรวม“  ปฏิบัติภารกิจโดยยึดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญาและนโยบายกำหนดภายใน ๓ ปี