หน้าหลัก สมัครเรียน งานประกันคุณภาพ           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
ssww  

- ประวัติผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ
  
ประวัติโดยย่อ::
ดร.สุข พุคยากรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 5ของ นายพุกและนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัย ศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษมจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้วกลับไปช่วยบิดา มารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำการค้าด้วยตนเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มจากพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำซื้อ-ขายข้าวเปลือก จนกระทั่ง ซื้อโรงสีดำเนินกิจการเองใน พ.ศ. 2490 
ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2490 รวม 15 ปีเศษ 
พ.ศ. 2496 เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างโดยร่วมกับเพื่อนตั้ง บริษัท ส่งเสริมสถาปัตย์ ที่บริเวณประตูน้ำ กิจการเจริญขึ้น โดยลำดับ ดร.สุข สะสมประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านถือเป็นบทเรียนไม่เคยท้อถอยคติของท่านที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟัง
ท่านพูดเสมอว่า" การศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือการกระทำ " 
พ.ศ.2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาซึ่งในปัจจุบันได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ โรงเรียนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา
ต่อมา พ.ศ. 2513 เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดร.สุข พุคยาภรณ์ได้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง พระราชทาน นามวิทยาลัยและ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515 
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้พยายามเอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการหาผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ มาบริหารและ เป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2530ก่อให้เกิดความภูมิใจ
แก่ท่านมาก ต่อมาท่านเห็นว่ามีเยาวชนที่อยู่ห่างไกลต้องการศึกษา จึงขออนุญาต เปิดวิทยาเขตชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2530 อีกแห่งหนึ่ง
    ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ : : สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ , ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน , ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ , กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย , นายกสมาคมโรงสี , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย , นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย , ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริย
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี 
ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลัก คือ "ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็วและเรียบร้อย"
- ประวัติผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ
ประวัติ ผู้รับใบอนุญาต ::
เป็นบุตรของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และนางมาลินี พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2507 มีพี่-น้อง จำนวน 4 คน คือ
1.ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
2.นางบุษบา ชัยจินดา
3.นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์ 
4.นายฐาปนพงศ์ พุคยาภรณ์
สมรสกับ นางอลิสา พุคยาภรณ์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ
1. นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ 
2. นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์ 
3. นายกรกฎ พุคยาภรณ์
การศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาเอกภาควิชาจิตวิทยาการบริหาร California School of 
Professional Psychology
ปริญญาเอก บริหารการศึกษา Illinois State University
 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด