หน้าหลัก สมัครเรียน งานประกันคุณภาพ           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
sss  
 

ประวัติวิทยาลัยฯ ::
 
   ชื่อสถานศึกษา   :     วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
   ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wattan Business Administration Technological College
   ชื่อเดิม    :     โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
   ชื่อย่อ :     WTN
   ประเภทสถานศึกษา :     วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
   เขตพื้นที่ทางการศึกษา   :     เขต3  สังกัดคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
   ที่ตั้ง    

: 188 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600   

 สถานศึกษาอยู่ใกล้ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ธุรกิจการค้า ชุมชนมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างดีถึงปานกลาง ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ ประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ปกครองมีฐานะ ปานกลางค่อนข้างต่ำ รายได้เฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
 โรงเรียน ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยคุณกฤช สมบัติศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี และได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เทคนิคไทย-เยอรมัน)

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ดร.พิชัย บูรณะสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี  เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย โดยท่านมีแนวความคิดที่จะลดความรุนแรงของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมลง

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต กลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค เข้าบริหารงาน โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าโรงเรียนมีการเรียนการสอน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมด้วย

ปี ๒๕๕๑ ดร. ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต มีนโยบายเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ยกเลิก หลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทั้งหมด พร้อมเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนกุลสิริบริหารธุรกิจ

ปี ๒๕๕๒ ดร. ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต มีนโยบายเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการดนตรี สาขางานดนตรีประกอบสื่อและการแสดง

ปี ๒๕๕๓ ดร. ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกุลสิริบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยเปิดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน ๓ ประเภทวิชา ดังนี้

  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
  • ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการดนตรี สาขางานดนตรีประกอบสื่อและการแสดง

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน ๑ ประเภทวิชา

  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือไทย-เทค ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัฒนาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจและปรับโครงสร้างการบริหาร เป็น ๓  สำนักงาน ประกอบด้วย สำนักงานวิชาการ  สำนักงานธุรการ และสำนักงานบริการ

ปี ๒๕๕๗ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ เป็น ๓  สำนัก  ดังนี้ สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักบริการ สำนักการศึกษาภาคพิเศษ


 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด