แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการรายงานผลการดำเนินงาน

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นในการทำงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผู้เรียนได้รู้จากประสบการณ์จริง

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา

๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษา

๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา

๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นหรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ การพัฒนาคุณภาพครู

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

 

back